Regulamin

Regulamin to najważniejszy dokument w Digigoods Online Shop. 

 • 1. WARUNKI OGÓLNE
 1. 1Podmiotem prowadzącym sprzedaż Voucherów jest Digigoods LLC z siedzibą w Gruzji pod adresem Besiki Business Cnter, Besiki 4, 0108 Tbilisi, Gruzja Numer ewidencyjny: 404566288 zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Nabywcą Voucherów, zwanym dalej: „Nabywcą”, może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

 • 2. ZASADY ZAKUPU I KORZYSTANIA Z VOUCHERA
 1. W ramach Sprzedaży Organizator oferuje vouchery uprawniające do zakupu w prowadzonych przez Organizatora serwisach internetowych, zwane dalej: „Voucherami”.
 2. Płatność za zakup Vouchera należy uiścić w terminie 1 dnia od daty zakupu w formie płatności online.
 3. Aby zakupić Voucher należy dokonać zamówienia na stronie shop.digigoods.eu oraz dokonać płatności.
 4. Po dokonaniu czynności określonych w powyższym punkcie Nabywca otrzyma za pośrednictwem poczty email numer Vouchera.
 5. Poprzez dokonanie zakupu Vouchera Nabywca akceptuje treść niniejszego Regulaminu oraz regulamin świadczenia usług przez Digigoods LLC.
 6. Voucher nie podlega zwrotowi i wymianie na gotówkę.
 7. Voucher musi być zrealizowany jednorazowo i w całości.
 • 3 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące prowadzenia Sprzedaży Nabywcy winni zgłaszać Organizatorowi na piśmie lub w formie korespondencji e-mail na adres pl@digigoods.eu.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać dane Nabywcy: nazwę/imię i nazwisko, adres zamieszkania lub adres siedziby, adres e-mail, numer telefonu, oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich otrzymania.
 3. Nabywca o sposobie rozpatrzenia reklamacji zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej przesłanej na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacji, w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.
 • 4 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE 2016 poz. L119) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Nabycie Vouchera w sposób określony w Regulaminie oznacza powierzenie Organizatorowi do przetwarzania przekazanych przez Nabywcę danych osób fizycznych innych niż Nabywca, stanowiących dane osobowe w rozumieniu w/w ustawy.
 3. Organizator zapewnia ochronę w/w danych osobowych powierzonych mu do przetwarzania na podstawie niniejszego Regulaminu, jak i tych przetwarzanych przez niego w charakterze administratora danych osobowych na poziomie wymaganych przez odnośnie przepisy prawa, w szczególności stosowane przez niego systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych zapewniają poziom bezpieczeństwa określony jako wysoki, oraz stosuje on środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, w szczególności: zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem w/w ustawy, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 4. Organizator będzie przetwarzać dane osobowe powierzone mu przez Nabywcę wyłącznie w celu wykonywania umów zawartych na podstanie niniejszego Regulaminu.
 5. Organizator może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom wyłącznie w celu wykonania umów zawartych na podstanie niniejszego Regulaminu.
 6. Organizator zobowiązany jest do zachowania przetwarzanych przez siebie danych osobowych.
 • 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2018 r.
 2. Regulamin oraz zawierane na jego podstawie umowy podlegają prawu polskiemu.
 3. W zakresie nie uregulowanym niniejszym Regulaminem obowiązuje Regulamin świadczenia usług przez Digigoods LLC.
 4. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu rozstrzygał będzie polski sąd powszechny.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl